روابط عمومی اتاق, نویسنده در اتاق مشترک بازرگانی ایران و قزاقستان