چهادهمین وبینار راهبردهای تجاری قزاقستان با دانشگاه امام صادق (ع)