وبینار آشنایی با فرصت های تجاری و سرمایه گذاری در کشور قزاقستان (مواد و صنایع معدنی)