«حضور هیات تجاری متشکل از مدیران بخش دولتی و خصوصی کشور قزاقستان»