امضا تفاهم نامه همکاری های مشترک میان اتاق مشترک بازرگانی ایران و قزاقستان