هیات های تجاری

ادامه مطلب
بیست و سومین نمایشگاه بین المللی معدن، اکتشافات معدنی و تجهیزات مرتبط در تاریخ 20- 18 سپتامبر در مرکز نمایشگاهی آتاکنت شهر آلماتی برگزار گردید

بیست و سومین نمایشگاه بین المللی معدن، اکتشافات معدنی و تجهیزات مرتبط در تاریخ 20- 18 سپتامبر در مرکز نمایشگاهی آتاکنت شهر آلماتی برگزار گردید

هیئت اعزامی اتاق مشترک بازرگانی ایران و قزاقستان و فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران، ضمن بازدید ...