چهادهمین وبینار راهبرد های تجاری قزاقستان با دانشگاه امام صادق (ع)